Privacypolicy

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞILAN FİRMALAR İLE YAPILACAK GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE TAAHHÜTNAMESİ

1. TARAFLAR

1.1. (Şirket Olarak Anılacaktır)
VERİ SORUMLUSU :
Yapı Radar Bilgi Teknolojileri A.Ş.
ADRES :
Fikirtepe Mah. Barış Sok. Alya Life Residence No:1 D:157 Kadıköy/İstanbul
TELEFON :
0850 441 55 54 – 0216 807 07 37
EMAIL :
info@yapiradar.com

MADDE 1.2. (Firma Olarak Anılacaktır.)

ÜNVAN: :
YapıRadar Bilgi Teknolojileri A.Ş.
ADRES :
Fikirtepe Mah. Barış Sokak Alya Life Residence No: 1 Kat: 15 D: 157
TELEFON :
EMAIL :
cetin@yapiradar.com

MADDE 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İş bu gizlilik sözleşmesi ve taahhütname, KVKK kapsamında şirket tarafından ilişkide bulunulan firmalar ile paylaşılan kişisel verilerin korunması ve amacı dışında işlenmemesi ve başka kişilerle paylaşılmaması, ilişkinin bitiminde ise silinmesi ve yok edilmesi konusunda verilmiştir.

MADDE 3. TANIM

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

MADDE 4. TAAHHÜTLER

Firma, şirkete aşağıdaki taahhütleri vermiştir. 4.1 KVKK kapsamında Şirketimiz ile kurulan hukuki ve ticari ilişki yoluyla paylaşılan kişisel verilerin gizli olduğunu, 4.2 Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde paylaşılan kişisel verilerin korunması için azami çabayı göstereceğini, kendi bünyesinde idari ve teknik tedbirleri alacağını, 4.3 Şirket tarafından paylaşılan kişisel verileri şirket ile kurduğu ticari ve hukuki amaçlar dışında kullanmayacağını ve maksadın haklı göstereceği oranda işleyeceğini, Şirket ile ilişkinin devamı ve mevzuatta belirtilen sürede tüm önlemleri alarak saklayacağını, 4.4 Kişisel verilerin 3. Kişilere aktarılması esnasında 3. Kişilerin taahhütlerinin alınacağını, yurt içi ve yurt dışı aktarımlarda Kişisel Verilerin korunması kanunundaki şartlara riayet edeceğini, kanundaki şartları arayacağını, güvenli bir şekilde aktarımın yapılmasında sorumluluğunun bilincinde olduğunu, 4.5 Kişisel verilerin korunması konusunda çalışanların ve 3. Kişilerin bilgilendirildiğini, gerek çalışanların gerekse 3. Kişilerin verilere yetkisiz biçimde ulaşmasının önlenmesi konusunda tedbirlerin alındığını, Çalışanların ve 3. Kişilerin yetkisiz erişimlerinden doğan zararlardan, veri sahipleri ve 3. Kişilerden gelecek taleplerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu, bu nedenle yapmak zorunda kaldığı ödemeler için kendisine rücu edileceğini, rücu talebinin 7 iş günü içinde yerine getirileceğini, 4.6 Gerek çalışanlar gerekse dışarıdan kişisel verilere yetkisiz ve izinsiz ulaşılması halinde bu durumu şirkete gecikmeksizin bildireceğini, her türlü desteği ve dokümanları vereceğini, 4.7 Şirket ile ilişkinin sona ermesinden sonra paylaşılan kişisel verileri tutanakla iade edeceğini veya şirket talebi ile sileceğini, yok edeceğini, 4.8 Veri sahiplerinin hakları ile ilgili taleplerinde şirketi yazılı olarak bir sonraki gün bildireceğini, 4.9 İş ilişkisi kapsamında Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından Şirketin ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu denetimine tabi olduğunu, Şirket’in söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini veya tarafımızdan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebileceğini, 4.10 Paylaşılan kişisel verilerin iş ilişkisinin amacı dışında kullanılmasının ancak veri sahiplerinin açık rızası ile ve Kişisel verileri koruma süreci sağlanarak yapılabileceğini, 4.11 Kendi bünyesi içinde kişisel verileri koruma prosedürlerini yerine getirdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
ŞİRKET Yapiradar.com Bilgi Teknolojileri A.Ş.
TAAHHÜT EDEN FİRMA YapıRadar Bilgi Teknolojileri A.Ş.